2013-2014 Évnyitó ünnepség

2013-2014 Évnyitó ünnepség

Kedves diákok, tisztelt szülők, vendégek, pedagógus társak

Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szeptemberi napon. Az ódon vár falainak csedjét ismét felváltja a megszólaló iskolacsengő és a 120 éves épület termeit hangos diákcsevegés tölti ki. Kicsit rendhagyó az a tanévnyitó, mivel mindannyiunkra rányomta bélyegét az elmúlt 2 hónap számos történése.

Gondolom mindannyian értesültek arról, hogy a városvezetés azt tervezte, hogy az Eötvös József Szakközépiskolát, jelenlegi helyéről a volt UCECOM épületeggyüttesébe költöztesse, lehetőleg már most szeptembertől. Egy jól működő, kellően felszerelt tanintézmény elköltöztetése, egy olyan helyre, amely semmilyen követelménynek nem felel meg, egyenlő az iskola, mint önálló intézmény fokozatos elsorvadásával, majd megszűnésével. Báró Eötvös József, akinek a neve ehhez az épülethez kötődik, II. minisztersége alatt szorgalmazta, hogy ilyen iskolák épüljenek országszerte. Igy épült fel 1891-93 között, és kezdett működni, a környék fiataljainak taníttatására Székelyudvarhely 3. legrégebbi tanintézménye, a Magyar Állami Királyi Főreáliskola, amely mai jogutódja az Eötvös József Szakközépiskola.

Intézményünk minden szempontból megfelel a törvények által szabályozott, korszerű oktatás zavartalan folytatásához. Van kellő számú és méretű osztálytermünk, laboratóriumunk, szaktermünk, rengeteg didaktikai eszközzel. Ahhoz, hogy a tanítás olajozottan működjön legkevesebb 34 teremre, kabinetre, laborra van szükségünk. A 2013-2014-es tanévet 20 líceumi, 2 szakmunkásképzői és 2 „Második esély” osztállyal kezdjük meg, ez 620 tanulót jelent. Az UCECOM épületében csupán 10 kellő méretű osztályterem és 2 informatika labor található.

Az oktató-nevelő tevékenység zavartalan folytatásához, még nagyon sok más helyiségre is szükség van. Ime egy néhány: könyvtár, laborokhoz előkészítők, irattár, titkárság, tanári szoba igazgatói szoba, raktárhelyiségek, a vezetési személygépkocsikhoz és utánfutós tehetautóhoz garázsok, öltöző a kiszolgáló személyzet részére, tornaszertár és nem utolsó sorban az előírásoknak megfelelő mellékhelyiségek, kellő számú fülkével, külön a fiuknak-külön a lányoknak.

Nálunk mindezek megvannak. Nem is beszélve a működési engedélyekről. Ilyenek:

  • közegészségügyi – minden épülethez
  • munkavédelmi
  • tűzvédelmi
  • állategészségügyi (kantin, étterem)
  • épület, bentlakások, kantin fűtését szolgáló kazánok ISCIR engedély
  • soföriskola működéséhez szükséges (lakcímhez, személyekhez kötött) engedélyek

Iskolánk mindezekkel rendelkezik.

Az UCECOM épületeiben a fűtéshálózat, a kazánok teljesen „lerobbant” állapotban vannak, a villanyhálózatot teljesen ki kéne cserélni, a nyílászárókat ugyszitén, de még így se tudnánk, ekkora diáklétszámmal és felszereltséggel oda beférni. Az elmúlt hetekben, a sajtóban megjelent egyes cikkekben, elferdített információk jelentek meg arról is, hogy milyen gyengék az idei év érettségi vizsga eredményei nálunk. (500 tanulóból 3-nak sikerült). A pontos adat az alábbi: a június-júliusi vizsgára jelentkezett 117 tanulóból 14-en vizsgáztak sikeresen, az augusztus-szeptemberi 72 vizsgázó közül pedig 15 jelentkező kapott érettségi diplomát. Összesen 29-en vizsgáztak sikeresen, ez 24,78 %, ami az országos szakközépiskolai átlag fölötti. Amiről a sajtó nem ír az, hogy a szakközépiskolás tanuló heti óraszámának 1/3-a szaktantárgy, az elméleti líceumok tanulói pedig az érettségi tantárgyakat jóval nagyobb óraszámban tanulják, mégis a vizsgatételek ugyanazok.

Tisztelt egybegyültek, kötelességemnek érzem, hogy ezeket a tényeket közöljem, mivel a városvezetés az iskola jövőbeni sorsáról úgy akart dönteni, hogy az ügyben a legérintettebbeket, a szülőket és a diákokat meg sem kérdezte. Az, hogy az Önkormányzat folyó év augusztusi tanácsülésén nem szavazták meg az azonnali kiköltöztetést, az RMDSZ-es tanácsosok szavazata dacára sem, az MPP és EMNP képviselőinek felelősségteljes és józan ellenvetésének köszönhető. Az iskola diákjai, a szülők, és az összes alkalmazott nevében ezúton köszönjük fenti tanácsosoknak az ésszerű döntését.

No, de a nyár eseményeit félretéve, nézzünk egy kicsit és bizakodóan a jövő elé. A tanulság, amit a fenti eseményekből le kell szűrni az, hogy a valódi, kisebb-nagyobb közösség öszzefogásával lehet csak igazi értékeket megmenteni. Az iskola, a tanulási lehetőség, a tudás pedig igaz-örök érvényű értékek. Ebben fontos szerepe van az egymásra figyelő embereknek, akik erőt adnak a másiknak, egymásnak, hogy a feszült mindennapokban jó döntéseket lehessen hozni és azok végrehajtásában kitartani.

Feszült mindennapjaink, nem csak nekünk, felnőtteknek vannak, hanem a tizenéveseknek is, nekik sem könnyebb mint nekünk volt, sőt ebben a zavarosabb, kevertebb világban nehezebb a jót a rossztól elkülöníteni. Ebben nyúlythat segítséget az iskola, a tanár, akihez bátran odamehet személyes dolgában is tanácsot kérni a diák, anélkül, hogy kiadná magát. Minden fiatalnak kell legyen legalább egy tanára, aki előtt meg tud nyílni, s akivel megbeszélheti a napi gondjait! Erre, s az élethez szükséges tudás, társadalmi gyakorlat megszerzésére is vonatkozik az intés, amit különösképpen a most kezdő, 9-esek számára emelek ki: a mulasztás is vétek, ne hagyjátok ki az „alkalmas időket”, amit az iskola kínál nektek!

Az iskolák, az oktatási intézmények még a legnehezebb vagy legbizonytalanabb történelmi időkben is a stabilitás, a folyamatosság jelképei voltak. Az olyan hagyományos iskolai ünnepségek, mint a tanévnyitók, nem csak a mai diákokat, hanem lélekben szüleiket, hozzátartozóikat is visszakényszerítik az egykori szűk iskolapadokba, a kedves vagy éppen megunt iskolai falak közé. A nagyobb és a kisebb diákok kapcsolatára is az egymás tisztelete, megbecsülése lehet érvényes.

Mi akik most itt vagyunk, szülők és tanárok Tiértetek vagyunk itt. Tudjuk, nélkületek vagy éppen ellenetekre bármilyen szép pedagógiai programot, iskolai koncepciót sem lehet végrehajtani. Ne higgyetek ugyanakkor azoknak a hangoknak, akik „diákbarát”, gyermekközpontú, „nyitott” iskolákat követelnek, ahol kevés a kötöttség, sok a látszólagos szabadság, ahol tanár és diák közös érdeke, hogy minél könnyebben szülessenek a jó jegyek, s így egyengessék egymás további érvényesülésének útját. Az iskola évszázadokon keresztül az a hely volt, ahol a diákok nagy része kemény, verejtékes munkával, ma már szinte elképzelhetetlen fizikai megpróbáltatások közepette szerezte ismereteit, képezte magát. Vállaljátok, kövessétek ezt az örökséget, s ne keressétek a más módon keresztül elérhetõ könnyebb utakat! Legyen tiszta verseny közöttetek tanulmányi, sport vagy más téren, de ne engedjétek, hogy az egyéni versengés megbontsa az osztályokban, internátusokban kialakuló közösségeket. Iskolánk semmilyen formában nem tűnhet el és nem tűrheti el, hogy a diákok kapcsolataiban az erőszaknak, egymás megalázásának bármilyen formája megjelenjék.

A tanévek során konkrét esetek és kérések kapcsán komoly beszélgetéseink, olykor vitáink is voltak néhány tanulóval vagy szülővel.Tudjuk, hogy minden gyermek más, és különösen a bentlakási élet olykor nehézségeket, lemondást, alkalmazkodást, saját érdekek korlátozását is kívánja, de ezek a próbák és küzdelmek formálják, alakítják a személyiséget.

A 9. évfolyamos diákoknak azt kívánom, hogy minél előbb illeszkedjetek be iskolánk közösségébe, rendjébe.. Szorgalmas munkátokkal és jó magaviselettel szerezzetek örömet szüleiteknek, tanáraitoknak! A kezdeti nehézségektől, a szokatlan vagy nehéz követelményektől ne ijedjetek meg, hanem legyen kitartásotok ezek legyőzéséhez, teljesítéséhez. A végzős évfolyamok diákjaitól azt várjuk el, hogy mind inkább felnőtté válva legyetek példaképpé, követhető, hiteles mintává a kisebbek számára.

Ezekkel a gondolatokkal, iskolánk több mint egy évszázados hagyományának megfelelően , a 2013-2014-es tanévet megnyitom.

Eredményes új tanévet kívánok. Liszkovics József, igazgatóhelyettes