Plan operațional 2018-2019

PLAN OPERAȚIONAL

Anul școlar 2018-2019

I. Asigurarea unui învăţământ de calitate şi creşterea calităţii actului educaţional

Nr crt

OBIECTIVE SPECIFICE

ACTIVITĂŢI

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

RESURSE UMANE ŞI MATERIALE

TERMEN (Surse de verificare)

RESPONSABIL

1.

Creşterea promovabilităţii la clasă şi la examenele naţionale- bacalaureat

Se realizează un grafic de pregătire remedială al elevilor;

 

- Se realizează şedinţe cu părinţii pe şcoală, pe clase, în care aceştia sunt informaţi cu privire la programul de pregătire;

-Se realizează prezenţa la orele de pregătire suplimentară, în caietul profesorului, iar acesta informează periodic dirigintele;

-Dirigintele informează lunar, părinţii, cu privire la prezenţa copiilor lor la orele de pregătire; -Se realizează activităţi instructiv - educative centrate pe elev, în care se folosesc metode moderne şi activ - participative de predare - învăţare;

 -Realizarea de ore în care elevii rezolvă probleme şi exerciţii după modelul celor de la bacalaureat, încă din clasa a IX -a;

 -Se elaborează şi se aplică lucrări scrise la clasele a XI -a şi a XII -a după modelul subiectelor de bacalaureat;

-Ore în care se utilizează platformele electronice şi aparatura audi o - video;

-Întâlniri periodice între consilierul şcolar şi elevii cu dificultăţi de învăţare;

-Se elaborează strategia de monitorizare şi evaluare a activităţilor;

-Monitorizarea activităţii instructiv-educative la nivelul ariilor curriculare;

-Se verifică ritmicitatea notării.

Creşterea promovabilităţii elevilor la clasă cu 5% până la finalul anului şcolar 2018- 2019 şi a promovabilităţii la examenele naţionale (bacalaureat), sesiunea iunie- iulie 2019, cu 3%. Creşterea numărului de elevi participanţi la orele de pregătire pentru examenele naţionale cu 10% pe parcursul anului şcolar 2018- 2019

Membrii CP Membrii CA Părinţi Elevi Parteneri Curriculum național Programe şcolare Auxiliare didactice Soft-uri educaţionale Aparatură IT, audio- video, de multiplicare, Consumabile Fonduri extrabugetare

Octombrie 2018

 

 

Noiembrie 2018

 

 

 

Permanent

 

 

 

Lunar

 

 

Permanent

 

 

 

 

Permanent

 

 

 

 

Lunar

 

 

 

Ocazional

 

 

Lunar

 

 

Septembrie 2018

 

 

Permanent

 

 

Lunar

Cadre didactice care predau în clasele a XII-a.

Direcțiunea, diriginții claselor

 

 

Cadrele didactice, diriginții

 

 

Diriginții

 

 

Cadre didactice

 

 

 

 

Cadre didactice

 

 

 

 

Cadre didactice

 

 

 

Cadre didactice

 

 

Consilier școlar

 

 

Director, director adjunct

 

Director, director adjunct

 

Director, director adjunct

 

 

2.

Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la învăţătură la clasă şi la olimpiade şi concursuri

-Aplicarea testelor iniţiale, corectarea acestora, analiza lor şi stabilirea unui plan de măsuri pentru eliminarea lacunelor elevilor;

-Ore de predare/ învăţare şi de evaluare adaptate la nivelul elevilor;

-Lucrul cu manualul, auxiliare didactice, fişe individuale de lucru;

-Utilizarea platformelor electronice,

-Elaborarea unui grafic de pregătire pentru performanţă al elevilor;

-Părinţii şi elevii sunt anunţaţi cu privire la existenţa unui program de pregătire pentru performanţă;

 -Participarea elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare;

-Prezentarea pe site-ul școlii şi la avizier a elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură, la olimpiade şi concursuri, exemple de bună practică;

-Acordarea de diplome şi premii simbolice elevilor cu rezultate deosebite, pentru a crea un cadru motivant, stimulativ.

Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură, materializate prin creşterea mediei generale cu 2% la finalul anului şcolar 2018- 2019.

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare cu 2% şi creşterea numărului de elevi participanţi la olimpiade şi concursuri şcolare cu 2% pe parcursul anului şcolar 2018- 2019.

Cadre didactice, Elevi, Părinţi,  Fişe de lucru individuale, Auxiliare didactice, Soft-uri electronice, Volume de cărţi din biblioteca şcolară, Venituri proprii Sponsorizări, Diplome

Septembrie 2018

 

 

 

 

Permanent

 

 

Permanent

 

 

Ocazional

 

Octombrie 2018

 

 

Octombrie 2018

 

 

 

Ocazional

 

Permanent

 

 

 

 

Iunie 2019

Cadre didactice,

Director, director adjunct

 

 

Cadre didactice

 

 

Cadre didactice

 

 

Cadre didactice

 

Cadre didactice

Director, director adjunct

Diriginții

 

 

 

Cadre didactice, profesori de specialitate

Director adjunct

 

 

 

Direcțiunea școlii

 

 

3.

Reducerea absenteismului în rândul elevilor

-Informarea şi prelucrarea, tuturor elevilor şi părinţilor, a ROFUIP, ROI, Statutul elevilor de către diriginţi;

-Afişarea ROI, Statutului elevilor pe site-ul şcolii

-Întâlniri ale elevilor cu risc de absenteism şi abandon şcolar cu consilierul psihopedagogic şcolar, în vederea consilierii acestora şi atragerea lor spre şcoală;

-Proiecte de parteneriat între școală şi CJRAE Harghita, Poliţia Locală Odorheiu Secuiesc

-Elevii se implică în actul decizional, organizarea CŞE;

-Atragerea părinţilor în activităţile şi proiectele şcolii printr -o comunicare eficientă între diriginţi şi părinţi, organizarea Comitetului de părinţi pe şcoală.

-Monitorizarea absenţelor şi analiza rezultatelor monitorizării în CP şi CA;

-Verificarea periodică a prezenţei elevilor la oră în diferite momente ale procesului instructiv – educative

 -Asigurarea siguranţei şi pazei în şcoală

 

Reducerea absenteismului în rândul elevilor cu 1 % până la sfârşitul anului şcolar 2018- 2019

Cadre didactice, Personal didacticauxiliar, Părinţi, Elevi, Reprezentanţi ai partenerilor, ROFUIP, ROI, Statutul elevilor, Consumabile, Tehnici pentru multiplicare, Materiale necesare proiectelor, parteneriatelor Întreţinerea reţelei de supraveghere video din şcoală Fonduri alocate de la buget Fonduri proprii

Octombrie 2018

 

 

 

Octombrie 2018

 

Permanent

 

 

 

 

 

Permanent

 

 

Permanent

 

Ocazional

 

 

 

 

 

Lunar

 

 

Lunar

 

 

 

Permanent

 

 

Diriginți

 

 

 

Director adjunct

 

Psihopedagog școlar, diriginți

 

 

 

 

Psihopedagog școlar, direcțiunea școlii

Psihopedagog școlar

Diriginți

 

 

 

 

 

Diriginți

 

 

Diriginți

 

 

 

Direcțiunea școlii

4.

Creşterea numărului de elevi implicaţi în proiectele şi activităţile extracurriculare ale şcolii

 

-Elaborarea unor programe care să atragă înţelegerea şi atitudinea favorabilă a comunităţii faţă de şcoală şi beneficiari;

-Încheierea contractelor directe în mod constant şi sistematic de către şcoală cu diferite categorii de public, cu persoane influente din conducerea altor instituţii din ţară şi străinătate, cu lideri de opinie, în scopul obţinerii sprijinului lor pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ;

-Dezvoltarea relaţiilor publice cu prilejul desfăşurării deschiderilor festive, a simpozioanelor, a serbărilor şcolare, reuniunilor, concursurilor şi balurilor;

-Sporirea încrederii publice de a armoniza diferite interese şi de a corecta anumite comportamente prin iniţierea, coordonarea, realizarea sau participarea la proiecte şi parteneriate cu instituţii sociale, de cultură, ONG-uri, asociaţii pe teme de interes pentru

elevi:

- Educație pentru sănătate

-participare la campanii pentru însușirea și respectarea normelor de igienă personală;

- participare la campanii de lupta împotriva fumatului, drogurilor și împotriva SIDA;

-participarea la campanii de conștientizare a populației legate de beneficiile pe care le are o alimentație rațională asupra sănătății omului;

-Educația pentru mediul înconjurător;

- prezentare de materiale audio video

- excursii tematice

- campanii de ecologizare a parcurilor

 

-Educatie cultural artistică

- organizarea ansamblului folcloric al școlii

- aniversări și comemorări pentru evenimente și personalități istorice și culturale

-aniversarea Zilei femeii și a primăverii

-participarea la concursuri între școli

-sărbătoarea Crăciunului, participări la activitățile organizate de Primărie;

-Vizionarea unor piese de teatru

-vizionări de spectacole și expoziții

-Educația prin sport:

- concursuri pe ramuri sportive

- participare la competiții interșcolare

 

Creşterea numărului de elevi implicaţi în proiectele şi activităţile extracurriculare ale şcolii cu minim 30 de elevi pe parcursul anului şcolar 2018- 2019 prin realizarea a cel puţin:

-5 activități pentru însușirea și respectarea normelor de igienă personală și de grup,

-2 activități de prevenție împotriva consumului de droguri;

-2 activități cu tematica beneficiile alimentației sănătoase și echilibrate asupra organismului.

-6 activități de protejare a mediului și conștientizarea importanței calității mediului ca premisa a unei vieți sănătoase;

-10 activități și acțiuni de voluntariat;

-5 activități specifice promovării culturii naționale în contextul culturii universale;

-6 activităţi cultural- artistice.

-7 activităţi pentru promovarea sportului ca model de toleranţă şi fair –play;

-2 activităţi de formare şi educare în spirit civic, respectând normele europene în vigoare;

-5 activităţi de prevenţie şi combatere a violenţei

în şcoală şi comunitate;

- câte 2 activităţi de educaţie rutieră, de exerciţiu de simulare a evacuării în caz de incendiu şi de simulare a comportamentului elevilor şi personalului în caz de cutremur;

 

Cadre didactice

Elevi

Părinţi

Reprezentanţi ai partenerilor

Materiale necesare realizării proiectelor;

Fonduri alocate de la buget, fonduri proprii, din sponsorizări

Conform graficului Coord. Pt.proiecte şi prog. Şc. Şi extraşc

(contracte de parteneriat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform planificării profesorului de sport și calendarului activităților sportive

Conform planurilor manageriale ale comisiilor SSM şi PSI

 

Coord. Pt.proiecte si prog. Sc. Si extrasc.

Director

Director adjunct

Coord. Pt.proiecte si prog. Sc. Si extrasc.

Toate cadrele didactice

Director

Director adjunct

Coord. Pt.proiecte si prog. Sc. Si extrasc.

Toate cadrele didactice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor de sport,

Diriginţi,

 

Responsabili ai comisiilor SSM, PSI

 

5.

Centrarea demersului didactic pe dezvoltarea de competenţe şi

valorificarea acestora prin învăţarea interdisciplinară

 

-Se asigura manualele alternative (comanda, distributie) alese cu competenta

-Procesul de învatamânt se va orienta pe formarea de competente

-Se va urmari realizarea unei educatii diferentiate în functie de posibilitatile elevilor

-Se va echilibra volumul informational care sa asigure integrarea elevilor în realitatea cotidiana

-Se elaboreaza curriculum pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale în concordanta cu necesitatile locale, (CDL)

-Se va selecta cu rigurozitate materialul necesar procesului instructiv si instrumentele de lucru

-Evaluarea continua a competentelor dobândite în vederea stabilirii nivelului si performantelor realizate la un moment dat si stabilirea unui plan de îmbunatatire a reusitei scolare

-Se va promova

interdisciplinaritatea atât în cadrul orelor de predare- învăţare, cât şi prin organizarea cercurilor de elevi pe discipline sau arii curriculare

-Se folosesc softurile educaţionale

-Se realizeaza orientarea scolara si vocationala a absolventilor

-Se efectueaza practica la agentii economici, periodic organizându-se întâlniri cu agentii economici

-Se pregatesc elevii în vederea absolvirii si a obtinerii certificatului de competente profesionale

-Se urmareste îmbunatatirea performantelor tuturor elevilor prin învatarea bazata pe competente si interdisciplinaritate.

100% din cadrele didactice vor proiecta activitatea didactică în

maniera curriculara, vizând atingerea competentelor, diferentiat în functie de nivelul elevilor, promovând interdisciplinaritatea, pe parcursul anului 2018- 2019

75% din programele pentru CDL-uri sa fie în concordanta cu cerintele agentilor economici pentru anul scolar 2018- 2019.

100% din cadrele didactice vor realiza evaluarea centrata pe competente pe întreg parcursul anului scolar 2018- 2019.

100% din absolventi vor promova examenele de obtinere a certificatului de competente profesionale la finalul anului scolar 2018- 2019.

 

Cadrele didactice si personalul

didactic- auxiliar

Elevii

Manuale pentru clasele IX- XII,

Programele şcolare,

Programele pentru CDL-uri,

Fişe de evaluare,

Lucrări semestriale

Lucrări practice

Concursuri şcolare

Teste de evaluare

Plan de acţiune rezultat în urma evaluării

Soft-uri

educationale,

Auxiliare didactice

 

Septembrie

(planificări)

Septembrie (centralizatoare)

Cf. orarului

Ora de ora

Ora de ora cf. orarului

Septembrie-octombrie

Pentru fiecare ora

Periodic asigurând ritmicitatea

Ora de ora cf. orarului

Conform graficului de practică

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform programului de pregătire

Cadrele didactice

Bibliotecar

 

 

Cadrele didactice

 

 

Cadrele didactice

 

 

Cadrele didactice

 

 

 

Membrii ariei curriculare Tehnologii

 

 

Cadrele didactice

 

 

 

Responsabilul CEAC

Cadrele didactice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrele didactice

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrele didactice

 

 

 

Responsabilul CEAC

 

6.

Creşterea gradului de implicare al agenţilor economici şi a comunităţii în creşterea calităţii actului educaţional

 

-Se vor încheia contracte viabile cu agenţii ecomonici pentru efectuarea stagiilor de practică;

-Se vor încheia contracte cu agenţi economici cu potenţial, pentru asigurarea unei inserţii eficiente a absolvenţilor pe piaţa muncii,

-Se vor completa chestionare de satisfacţie atât de către elevi, cât şi de către agenţii ecomonici pentru a

monitoriza corect si eficient activitatea desfasurata pe perioada efectuarii stagiilor de practica;

-Conducerea colegiului va efectua vizite la agentii economici pe perioada derularii stagiilor de practica pentru monitorizarea activitatilor;

-Se organizeaza dezbateri si întâlniri cu agentii economici în vederea realizarii proiectului de scolarizare pentru anul scolar 2018- 2019 în concordanta cu cererea de pe piata muncii;

-Se organizeaza Comitetul de parinti pe scoala;

-Se realizeaza întâlniri periodice, cu parintii, în cadrul lectoratelor pe scoala, a sedintelor pe clasa, a orelor de consiliere pentru parinti;

-Implicarea parintilor în elaborarea bugetului si a curriculumului de dezvoltare locala;

-Se implica parintii în actul decizional al scolii, reprezentantul acestora fiind membru al CA;

-Se promovează relaţii de colaborare şi se încheie parteneriate cu Prefectura, Consiliul Judeţean, Consiliul Local, Poliţia Locală, Direcţia pentru Sănătate Publică, Direcţia Sanitar-Veterinară, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul de Protecţia Muncii, IŞJ, CCD, Centrul de prevenţie a consumului de droguri şi alcool

 

Încheierea a cel putin 5 noi contracte de parteneriat pentru profilul resurse naturale si protectia mediului, pe parcursul anului scolar 2018- 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cresterea gradului de implicare al parintilor în activitatile scolii cu 4% pe parcursul anului scolar 2018- 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea a cel puţin 5 parteneriate, proiecte, cu diferite instituţii şi organizaţii locale.

 

Cadre didactice

Reprezentanţii agenţilor economici

Elevii

Părinţii

Reprezentanţii instituţiilor, organizaţiilor,

asociaţiilor locale

Chestionare

Materiale şi aparatură necesare derulării parteneriatelor, proiectelor

Fonduri proprii, sponsorizări

Conform planificarii

(procese verbale)

 

Conform calendarului de activităţi a coord. Pt. Proiecte şi programe şc. Şi extraşc.

(acordurile si contractele de parteneriat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie 2018

 

2 întâlniri/ sem

Conform planului de munca al CA (P.V.)

Responsabil arie curriculară Tehnologii

Director adjunct

Responsabil arie curriculară Tehnologii

Responsabil CEAC

Reprezentanţi ai

agenţilor economici

Director

Director adjunct

Membrii CA

Reprezentanţi ai agenţilor economici

coord. Pt. Proiecte şi programe şc. Şi extraşc.

Membrii comitetului de părinţi pe şcoală

Reprezentantul comitetului de părinţi pe şcoală

Director adjunct

Coord. Pt. Proiecte şi programe şc. Şi extraşc.

Reprezentanţi ai instituţiilor, organizaţiilor, asociaţiilor locale

Coord. pt. proiecte şi programe şc. Şi extraşcolare

 

II. Dezvoltarea resurselor umane

Nr crt

OBIECTIVE

SPECIFICE

ACTIVITĂŢI

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

RESURSE UMANE ŞI MATERIALE

TERMEN

(Surse de verificare)

RESPONSABIL

1.

Facilitarea accesului cadrelor didactice la stagii de formare continuă

 

-Se va asigura accesul la cele mai noi informatii prin abonamente la reviste si publicatii, accesul la internet;

-Se va asigura accesul la stagii de formare în vederea scrierii unor proiecte

- Cre.terea numarului de proiecte

-Valorificarea oportunita.ilor de educa.ie .i formare profesionala pentru elevii .i cadrele didactice participante la proiectele

 

Cresterea numarului de proiecte cu 1 proiect pâna la finalul anului scolar 2018- 2019

 

Cadre didactice

Personal didactic- auxiliar

Reviste

Publicatii

Aparatura IT, retea de internet

Începând cu 01.09 pe întreg parcursul anului scolar

(e-mail-uri de informare, P.V. diseminari, P.V. ale C.P., certificate absolvire)

Conform graficului de activitati al proiectului

01.09.2018- 31.08.2019

 

Director

Director adjunct

Reponsabilul comisiei pentru proiecte interne si internationale

Echipa de implementare a proiectului

Cadrele didactice

2.

Facilitarea accesului cadrelor didactice la programe de formare acreditate;

 

-Facilitarea accesului la resurse educationale pentru îmbunatatirea calitatii educatiei;

-Asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice, în contextul implementarii schimbarilor din sistemul educational;

-Monitorizarea participarii cadrelor didactice la cursuri de formare, în vederea evaluarii standardizate

-Asigurarea accesului cadrelor didactice la cursurile de formare

prin CCD Harghita;

-Facilitarea accesului cadrelor didactice şi a personalului nedidactic de a participa la cursuri de formare organizate de diferite instituţii abilitate.

Cresterea gradului de formare si perfectionare a cadrelor didactice si didactic- auxiliar cu 20 % pâna la finalul anului scolar 2018- 2019.

 

Cadre didactice

Responsabilii ariilor curriculare

Fonduri de la buget si fonduri proprii

Fonduri UE

Cursuri de formare

Site-urile institutiilor acreditate pt. formare

Zilnic

(e-mail-uri de informare, P.V. diseminari, P.V. ale C.P., certificate absolvire)

Director

Responsabil comisie pentru formare şi perfecţionare

3.

Asigurarea conditiilor optime pentru evolutia în cariera si dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar, precum si nedidactic

 

-Consilierea profesorilor debutanţi prin activităţi de mentorat;

-Facilitarea accesului cadrelor didactice la concursurile de selecţie pentru metodişti, membrii în CNEME, a examenelor de definitivat şi obţinere a gradelor didactice II şi I;

-creşterea nivelului de pregătire profesională prin participarea cadrelor didactice la cosfătuiri şi cercuri metodice.

-Iniţierea unor relaţii contractuale cu angajatorii din zonă pentru acces la tehnologia modernă, în vederea perfecţionării cadrelor de specialitate;

-Impunerea criteriului performanţei în activitatea didactică în raport cu rezultatele obţinute, ţinând cont de procentul mare al promovabilităţii

la examenele de absolvire şi de obţinere a competenţelor profesionale precum şi de rezultatele la examenele naţionale;

-Îmbunătăţirea comunicării în cadrul organizaţiei prin fluidizarea barierelor în comunicare şi prin relaţionarea interpersonală, respectarea spiritului de echipă;

-Stimularea asumării de responsabilităţi;

-Realizarea programelor de dezvoltare la nivelul ariilor curriculare şi pe catedre;

înscrise la examenele de definitivat sau obtinere a gradelor didactice.

 

Cresterea numarului de cadre didactice- metodisti cu minim1 cadru didactic

Promovarea în procent de 100% a cadrelor didactice înscrise la examenele de definitivat sau obtinere a gradelor didactice.

 

Responsabili arii curriculare

Membrii CA

Compartimentul secretariat

Cadre didactice

Forum ISJ

Formatori

Saptamânal

Conform calendarului

(portofolii, rezultate concursuri, certificate)

Conform parteneriatelor realizate

(contracte)

Zilnic

(posta electronica, avizier)

Director

Responsabili arie curriculara

Responsabil comisie pentru formare si perfectionare

Secretar

Responsabil arie curriculara tehnologii

Echipa de manageri

Cadrele didactice

 

 

III. Reabilitarea clădirii şcolii şi dezvoltarea bazei materiale

Nr crt

OBIECTIVE

SPECIFICE

ACTIVITĂŢI

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

RESURSE UMANE ŞI MATERIALE

TERMEN

(Surse de verificare)

RESPONSABIL

1.

Alocarea de fonduri, de către Primărie, cu prioritate pentru reparaţii

 

Întocmirea unor studii şi portofolii, adresate Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, în vederea realizării unor reparaţii prioritare, în vederea asigurării siguranţei elevilor, a personalului angajat:

-restaurarea exteriorului clădirii

Restaurarea frontului cladirii pe parcursul anului 2019

 

Firme conform licitatiilor

Materiale necesare reparatiilor

Fonduri

alocate de Primărie

 

Decembrie 2018 – ianuarie 2019

Director

Administrator financiar

2.

Modernizarea bazei materiale a şcolii

 

Finalizarea lucrărilor de modernizare la ferma didactică a școlii

Dotarea tuturor cabinetelor cu calculatoare racordate la reţeaua de internet Achizitionarea a cel puțin 8 videoproiectoare

Actiuni de renovare a unor sali de clasa, laboratoare.

 

Utilizarea fondurilor din proiectul BGA în procent de 100%

Întocmirea unui proiect adresată la BGA pentru accesarea unori fonduri

Renovarea și zugrăvirea a cel puțin 5 săli

Reprezentanti firme contractate;

Cadre didactice

Personalul nedidactic

Fonduri extrabugetare

Decembrie 2018

 

 

Decembrie 2018

 

 

Aprilie 2019

 

 

Iulie-august 2019

Director, director adjunct, administrator financiar, membrii fundației școlii

 

 

IV. Promovarea imaginii şcolii şi a ofertei educaţionale

Nr crt

OBIECTIVE

SPECIFICE

ACTIVITĂŢI

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

RESURSE UMANE ŞI MATERIALE

TERMEN

RESPONSABIL

(Surse de verificare)

1.

Promovarea imaginii şcolii

 

-Întreţinerea şi actualizarea permanentă a site-ului şcolii;

-Derularea unor programe cu diverse școli și unități de profil din comunitatea locală, județeană, națională și europeană;

-Organizarea şi coordonarea unui simpozion ştiințific -Participarea la simpozioane, festivaluri, proiecte, iniţiate de Primărie, instituţii publice locale, instituţii de cultură, asociaţii, ONG-uri, universităţi, alte unităţi de învăţământ;

Dezvoltarea unei comunicări transparente prin promovarea acţiunilor, proiectelor de voluntariat, culturale, de schimb intercultural, a simpozioanelor ştiinţifice în mass-media locală, pe site-ul şcolii

 

Creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice în scrierea, coordonarea, organizarea şi participarea la proiectele şcolii şi

promovarea imaginii şcolii cu 25% până la finalul anului şcolar 2018-2019.

-Actualizarea săptămânală a site-ului şcolii;

Creșterea gradului de implicare al elevilor în promovarea imaginii școlii cu 20% pe parcursul anului școlar 2018-2019, prin participarea la proiecte, acțiuni de voluntariat, simpozioane, festivaluri etc.

Promovarea imaginii şcolii prin apariţia a cel putin 4 articole în mass-media dedicate școlii pâna la finalul anului școlar 2018-2019.

 

 

Cadrele didactice

Elevii

Reprezentanţi ai partenerilor

Reprezentanţi

mass- media

Site-ul şcolii

Permanent

 

Mai 2019

 

 

 

 

Aprilie 2019

 

Conform calendarului

 

 

 

 

 

Permanent

Director adjunct

Cadre didactice

2.

Promovarea ofertei educaţionale

 

-Corelarea PAS-ului cu planurile de perspectivă ale administraţiei publice locale şi cu statisticile Oficiului pentru ocuparea forţei de muncă, sondajele CJRAE în rândul elevilor de gimnaziu;

-Sincronizarea nevoilor de calificare ale pieţei muncii cu potenţialul şcolii

-Popularizarea unitatii scolare în rândul elevilor de gimnaziu prin:

-mass-media locală,

-întocmirea unui grafic pentru informarea elevilor din clasele de gimnaziu referitor la oferta școlii prin vizite la unitățile gimnaziale,

-participarea la Târgul Educațional anual

-Organizarea Zilei porților deschise la care sunt invitați elevii de gimnaziu, părinții și cadrele didactice ale acestora;

-Publicarea ofertei de şcolarizare la avizierul şcolii, pe site

Corelarea ofertei educaționale cu nevoile de calificare identificate, în scopul unei inserții rapide și sigure pe piața muncii, pentru cel puțin 80% din absolvenți.

Popularizarea ofertei educaționale prin deplasarea în cel puțin 7 școli gimnaziale din municipiu și 20 din județ, participarea la Târgul educației, organizarea Zilei porților deschise în perioada martie- mai 2019.

Publicarea ofertei de școlarizare pe site-ul școlii pâna la sfârșitul lunii aprilie.

Echipa de elaborare a PAS

Cadre didactice

Elevi

Părinți

Site-ul școlii

Pliante

Broșură

Materiale inscripționate

Mape de prezentare

Spoturi publicitare

Septembrie

2018

(PAS)

 

 

 

 

Cf. Graficului de stabilire a ofertei educaționale

Martie- mai 2019

(articole, emisiuni, poze, pliante)

 

 

 

Martie- aprilie 2019

(site, broșura)

Director

Echipa manageriala

Catedra tehnologii

Consilier educativ